image banner
Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện Thông báo số 1387-TB/HU ngày 04/01/2023 của Huyện uỷ Yên Khánh về nội dung chủ đề công tác năm 2023 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”; Công văn số 86/UBND-NV của UBND huyện Yên Khánh về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chủ đề công tác năm, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm, UBND xã Khánh Vân yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã, Trạm trưởng trạm y tế xã, Trưởng các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã, Trạm trưởng trạm y tế xã; Trưởng các ngành, đoàn thể.

1.1. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được giao theo chức năng, nhiệm vụ quy định để thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

1.2. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa công sở theo quy định của Luật Công chức, Viên chức…

1.3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng thời giờ làm việc gắn với công tác thi đua, khen thưởng và bình xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; kịp thời khuyến khích, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, có tinh thần, thái độ làm việc tốt, có năng suất, chất lượng, hiệu quả; phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; đơn vị trong quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động.

1.4. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ được giao, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nội quy, quy chế của cơ quan, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc theo quy định; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức viên chức hạn chế uống rượu bia trong ngày nghỉ; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân, phân công công việc khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

1.5. Những nơi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời gian làm việc và quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc; đánh bạc, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân…thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND huyện.

2. Đối với cán bộ, công chức, người lao động

2.1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc 40 giờ/tuần, không đi muộn, về sớm, không làm việc riêng trong giờ làm việc, không tụ tập đông người trong phòng làm việc; gây mất trật tự, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức khác trong cơ quan; thực hiện nghiêm việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ. Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia; không uống chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa (trong ngày làm việc).

2.2. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của nhà nước về những điều cán bộ, công chức không được làm; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; không gây bè phái, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ; không bàn tán có ý xuyên tạc về những quyết định của tập thể, lãnh đạo đã được thông qua. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, trong thiết bị của cơ quan, đơn vị, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, khoa học nơi làm việc.

2.3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, tránh tình trạng phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác, hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Đối với Văn phòng UBND xã

3.1 Tham mưu UBND xã theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy định của Nhà nước về văn hóa công sở;

 3.2 Tổng hợp báo cáo đề xuất UBND xã biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, chấn chỉnh, đề nghị xử lý kỷ luật kịp thời với những biểu hiện lệch lạc, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trên đây là một số nội dung về triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND xã, yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã; Trạm trưởng trạm y tế xã; Trưởng các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;

- Như trên;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Hoàng Văn Cường

 


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập